+48 88 000 6666 biuro@booking-weekend.pl

Regulamin

Regulamin kompleksu wypoczynkowego  CZTERY PORY ROKU.

Regulamin Obiektu –  Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku” z dnia 19.03.2021

 

                Osoby przebywające i wypoczywające na terenie Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku” z  obowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Przedmiot Regulaminu 1.

 

1.Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zaakceptowanie Formularza Rezerwacyjnego, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.  Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku”.
 2. Regulamin, w każdorazowo obowiązującej wersji, dostępny jest do wglądu w recepcji Ośrodka Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku” oraz na stronie www.domki.czchow.pl w zakładce Regulamin.
 3. Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku” prowadzony jest przez właściciela – Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Berta”, ul. Św. A. Świerada 2, 32-860 Czchów NIP 8961024319; REGON 120473323 [dalej: Ośrodek Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku”; Ośrodek], zwanego dalej Właścicielem.
 • §1
 1. Ośrodek Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku” swiadczy usługi hotelarskie zgodnie z PKD 55.20.Z– Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.Usługi (w zależnosci od ich dostępnosci w poszczególnych okresach) obejmują w szczegolnosci: a) wynajem Domków i apartamentów b) oferowane usługi dodatkowe [dalej: Usługi Dodatkowe].
 2. Rezerwacji miejsca noclegowego jest możliwa: a) drogą telefoniczną b) drogą poczty elektronicznej c) osobiście na terenie Ośrodka Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku”
 3. W ramach funkcjonowania Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku” zapewnia: a) pobyt Goscia w Osrodku, b) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług c) sprawną pod względem technicznym obsługę 4. Na życzenie Goscia, Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku” swiadczy m.in. następujące usługi: a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podrożą, b) oferowane w danym terminie Usługi Dodatkowe, w szczególności: Place Zabaw, Altanę grillową, basen z leżakami, pralnia, przy czym Usługodawca zapewnia możliwosć skorzystania z wyżej wymienionych Usług Dodatkowych jedynie opcjonalnie, wg. swojego wyboru i w takim zakresie w jakim jest to możliwe zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności w związku z stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 lub innymi zdarzeniami mogącymi mieć wpływ na wykonywanie ww. Usług Dodatkowych i to pod warunkiem, że w ocenie Ośrodka Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku” świadczenie Usług Dodatkowych nie będzie stanowiło zagrożenia lub możliwości narażenia zdrowia lub życia Gości. Korzystanie z Usług Dodatkowych przez Gości wymaga stosowania się do obowiązujących w tym zakresie regulaminów, dostępnych na terenie Ośrodka.

 

 • §2
 1. Po dokonaniu rezerwacji wstępnej (telefonicznej bądź mailowej) Ośrodek przysyła uzupełniony Formularz Rezerwacyjny z numerem rezerwacji, podsumowaniem ustaleń, w tym ceną pobytu rozumianą jako opłata za najem Domku / apartamentu, a także treść niniejszego Regulamin w taki sposób, by mogli go Państwo przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Dokumenty te stają się częścią zawartej umowy. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez Ośrodek zadatek w wysokości podanej w Formularzu Rezerwacyjnym, który co do zasady wynosi nie mniej niż 50% wartości kosztów całego pobytu (rozumianych jako opłata za najem) w terminie 24 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Jeżeli rezerwacjadokonywana jest z krótkim wyprzedzeniemtj. 3 dni i mniej przed planowanym przyjazdem, termin wpłaty zadatku może ulec skróceniu. 

 

 

Potwierdzenie wpłaty zadatku należy przesłać mailem w podanym wyżej terminie na adres biuro@booking-weekend.pl. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej udostępnienie zarezerwowanego domku  / apartamentu z powodu związanego z Covid-19 tj. wprowadzenia zakazu wynajmu lub zakazu przemieszczania się oraz wyłączenia ośrodka z wynajmu gość ma prawo wykorzystać wpłacony zadatek w innym wybranym przez siebie terminie.

 1. Brak zapłaty zadatku lub brak przesłania nam potwierdzenia zapłaty w terminie o jakim mowa w ust. 2 powyżej, spowoduje, że Państwa rezerwacja zostaje automatycznie anulowana a wybrany Domek wraca do puli domków do wynajęcia. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Formularza Rezerwacyjnego.
 2. Resztę należności za zamówiony pobyt (najem domku / apartamentu), określoną w Formularzu Rezerwacyjnym, pobieramy w dniu przyjazdu gotówką podczas przekazywania kluczy lub w przypadku Państwa prośby w formie przedpłaty przed przyjazdem. Odmowa wpłaty przez Państwa 100% wartości pobytu (najmu Domku / apartamentu) w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji i zawartej umowy. W takim wypadku Ośrodek ma prawo zachowania wpłaconego zadatku, a zarezerwowany Domek / apartament wraca do puli domków do wynajęcia.
 3. Osoba pobierająca klucze do Domku zobowiązana jest wypełnić Kartę Rejestracyjną i podać m.in. dane dotyczące liczby osób przebywających w Domku oraz ich dane osobowe (m.in. imię i nazwisko). Dane te są pobierane przede wszystkim dla Państwa bezpieczeństwa, gdyż np. w przypadku konieczności ewakuacji Ośrodka jesteśmy zobowiązani do podania liczby przebywających Gości, a służby państwowe nie mogą przerwać akcji jeśli nie podejmą próby udzielenia pomocy wszystkim (musimy móc ustalić ile osób przebywa w danym Domku).
 4. W cenę pobytu – najmu Domku / apartamentu – nie jest wliczana opłata za pobyt zwierzęcia – 30 zł / za dobę, chyba że ustalono inaczej.
 5. Nie dokonujemy zwrotu wpłaconego zadatku w razie niewykonania zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie Gościa.
 6. Za rozpoczętą dobę pobytu pobieramy pełną opłatę.
 7. Informujemy, że po zawarciu umowy z Domki i Apartamenty „Cztery Pory Roku” będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o swiadczenie usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z pozn.zm.).

Jeśli życzą sobie Państwo fakturę za pobyt informację o tym należy podawać w momencie składania rezerwacji.

 

 • §3
 1. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Przyjęcia i rejestracja Gości odbywają się w godzinach 16:00-22:00

Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu domku. Opiekun ośrodka uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu Gościa w miarę dostępności domków.
Opiekun zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w domku, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:
– Przedłużenie doby hotelowej do godz. 13.00 podlega opłacie 30 zł

– Przedłużenie doby hotelowej do godz. 16.00 podlega opłacie 50 zł,

– Przedłużenie doby hotelowej do godz. 20.00 podlega opłacie 100 zł;

– Przedłużenie doby hotelowej po godz. 20.00 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

Zatrzymanie domku po godz. 10.00 jest traktowane jako przedłużenie doby hotelowej do godz. 13.00 podlega opłacie 30 zł.

Przebywanie osób nie zameldowanych w domku po wyznaczonej przez właściciela obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby następuje według cennika, tj.50zł brutto za osobę.

 

 1. W przypadku niedotarcia Gości w dniu przyjazdu w terminie podanym w Formularzu Rezerwacyjnym lub w godzinach o których mowa w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Gości, uznaje się rezerwację za anulowaną bez zwrotu zadatku, a zarezerwowany Domek wraca do puli domków do wynajęcia.
 2. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w Domku nie ma żadnych uszkodzeń ani braków wyposażenia.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia, braki należy zgłosić Recepcji w dniu rozpoczęcia pobytu. Przekazanie i zdanie Domku następuje w obecności właściciela/zarządcy Ośrodka. Gość nie może przekazywać Domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 1. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 • §4

Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w od godz. 22:00 do godz. 8:00.W trakcie całego pobytu prosimy aby uszanować również spokój innych wypoczywających Gości by nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie). uznany za wulgarny.

 • §5
 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku / apartamentu lub na terenie Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób albo osób za które odpowiada. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku zgłoszenia wystąpienia szkody w dniu wyjazdu gościa, oraz braku możliwości jej naprawy przed godz. 16.00 Ośrodek obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową osób przybywających do domku w dniu wyjazdu gościa.

O możliwości naprawy wyrządzonej szkody przez gościa oraz terminie jej wykonania decyduje właściciel ośrodka.

 

 1. Osoby niepełnoletnie, przez cały okres trwania pobytu, pozostają pod opieką i nadzorem rodzicow lub opiekunów. Obowiązku tego nie można przeniesć na Osrodek lub pracownikow Osrodka – dotyczy to w szczególności czasu i zabaw podczas: korzystania z placów zabaw oraz basenu. Zabawa osób niepełnoletnich na terenie Ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod nadzorem i opieką rodziców lub opiekunów.
 2. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, wszelkich regulacji, w tym przepisów powszechnie obowiązujących oraz zaleceń związanych z występowaniem epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządcy Ośrodka lub wprowadzonych przez nich dodatkowych Regulaminów
 3. Akceptujemy zwierzęta – opłata za każde zwierzę wynosi 30 zł na dobę.
 • §6
 1. Osoby postronne (niezarejestrowane w Karcie Rejestracyjnej) mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko za każdorazową zgodą właściciela Ośrodka w wyznaczonych przez niego godzinach. Korzystnie z atrakcji Ośrodka przez osoby postronne (niezarejestrowane w Karcie Rejestracyjnej) – odwiedzające, możliwe za jest dodatkową opłatą 50zł/dzień/osobę.
 2. Za pobyt dodatkowych osób (nieujętych w Formularzu Rezerwacyjnym) pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50zł za dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem Ośrodka najpóźniej podczas rezerwacji i przed wpłatą zadatku).
 3. Obowiązywanie postanowienia ust. 1 zostaje wyłączone w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, lub jeśli Ośrodek tak postanowi w uzasadnionych wypadkach np. sytuacja związana z COVID19. W tym czasie, teren Ośrodka jest dostępny wyłącznie dla Gości ujętych w Karcie Rejestracyjnej, a także personelu Ośrodka oraz osób współpracujących.

 

 • §7
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w domkach / apartamentach: · palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza, · używania grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Domku / apartamentu · przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych, żrących lub wydzielających przykrą woń, ładunków niebezpiecznych, broni, czy amunicji · ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się rozpalania grilla na węgiel przed Domkiem, na tarasie i chodnikach. Grillowanie węglem drzewnym lub brykietem możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych. ·
 2. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu wiąże się z obciążeniem Gości kosztem ozonowania Domku – dopłata 500zł. 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 3. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w Domkach / apartamentach jakichkolwiek zmian i ich wyposażeniu. Żadnych zmian nie wolno również dokonywać na terenie Ośrodka.
 • §8
 1. Gwarantujemy jedno bezpłatne miejsce parkingowe na jeden Domek / apartament. Parkowanie więcej niż jednym samochodem należy zgłosić i uzgodnić w właścicielem podczas rezerwacji i przed wpłatą zadatku.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy gości. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 3. Nie odpowiadamy za żadne przedmioty pozostawione w Domkach, w szczególności wartościowe, oraz parkujące samochody na terenie Ośrodka lub w jego okolicy.
 4. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym.
 5. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.
 6. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi Ośrodka, najlepiej przed końcem pobytu.

 

 • §9

W przypadku zgubienia klucza do Domku / apartamentu, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł. Prosimy o wynoszenie śmieci z Domków / apartamentów do kontenerów na terenie Ośrodka. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, przesłanie e-mailem wraz z Formularzem Rezerwacyjnym przed zawarciem umowy oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie Ośrodka.

 

 • §10
 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka przyjmują do wiadomości, że w razie zastosowania monitoringu ich wizerunek jest przetwarzany za pomocą monitoringu wizyjnego i może zostać upubliczniony.
 2. Osoby przebywające na terenie Ośrodka, w tym Goście, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej, utrwalonego w ramach ust. 4 poniżej poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. Zm.) przez Ośrodek we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie (np. na portalach społecznościowych, filmach, zdjęciach, plakatach, w Internecie w ramach akcji promocyjnych i reklamowych ośrodka). W związku z powyższym nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Ośrodka lub innych osób działających na jego zlecenie.
 3. Ośrodek będąc objęty monitoringiem wizyjnym, spełnia wymagania zgodnie z Regulaminem Monitoringu Wizyjnego, dostępnym w recepcji Ośrodka, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej w skrócie RODO.
 4. Oprócz monitoringu, Ośrodek może utrwalać wizerunek Gości na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych dla celów dokumentacji oraz promocji, a także w celu reklamowym. Wizerunek osób przebywających na terenie Ośrodka może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla ww. celów itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. W tym wypadku dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe Gości, a także dane pracowników Ośrodka, w tym dane wizerunkowe np. publikacja wyników zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku przetwarzane są również na podstawie zawartej umowy art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Na tej podstawie są przetwarzane dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z Usług Dodatkowych świadczonych przez Ośrodek, w tym wykonania zawartej umowy.
 6. Goście wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych również w przypadku prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów, podtrzymania relacji z Klientem.
 7. W okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie stanu zdrowia zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa COVID-19 (art.6 ust.1 lit. a RODO), a druga strona umowy zawartej z nami zobowiązuje się, że wszyscy mieszkańcy wynajętego przez nią Domku / apartamentu taką zgodę udzielą. Udzielenie zgody następuje niezwłocznie po przyjeździe, nie później niż w chwili wypełnienia Karty Rejestracyjnej, chyba że zgoda został udzielona już wcześniej i nie została wycofana.
 8. Wyrażenie zgody o jakiej mowa w ust. 2 powyżej na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także zgody o jakiej mowa w ust. 6 jest całkowicie dobrowolne i obejmuje okres trwania kampanii reklamowej/ marketingowej/ promocyjnej/ wizerunkowej lub do czasu wyrażenia sprzeciwu albo wycofanie zgody – w zależności co nastąpi pierwsze.
 9. Wyrażenie zgody o jakiej mowa w ust. 7 powyżej na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia jest konieczne w celu wykonania umowy przez nasz Ośrodek, brak jej udzielenia spowoduje, że nie będziemy mogli wykonać umowy z Państwa winy (odmowa wpuszczenia na teren Ośrodka).
 10. Ośrodek nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby, w tym Gości, bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
 11. Pełny obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej domki.czchow.pl w zakładce RODO oraz w recepcji Ośrodka.
 • §11
 1. Osrodek nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Gosciem lub z niniejszego Regulaminu spowodowane skutkiem siły wyższej rozumianej jako działanie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec np. powodzie, pożary, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie lub stany zagrożenia epidemicznego, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portow, brak dostaw prądu lub innych mediow przez ich dostawcow, nagłe zjawiska atmosferyczne.
 2. Osrodek nie ponosi ponadto odpowiedzialnosci za szkody, w tym obejmujące utracone korzysci, poniesione w wyniku korzystania przez Gosci z usług Osrodka w sposob sprzeczny z zawartą umową, Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami sanitarnymi odpowiednich organów (np. dotyczących epidemii COVID-19).
 • §12

 

 Przyjmowanie zwierząt.

 1. Przyjazd ze zwierzęciem należy zgłosić już podczas rezerwacji.
 2. Należy zawsze sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę (torebki na odchody dostępne są w recepcji).
 3. W ośrodku nie mogą przebywać zwierzęta chore. Należy posiadać książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia. W przeciwnym wypadku personel udostępnia dane kontaktowe do najbliższego weterynarza.
 4. Wszelkie hałasy zwierząt powinny być ograniczone do minimum, aby zapewnić innym gościom spokój i intymność.
 5. Istnieje zakaz zostawiania zwierzaka w pokoju bez opieki. W wyjątkowych przypadkach należy poinformować o tym fakcie recepcję ośrodka.
 6. Właściciel odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę.
 7. W miejscach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy oraz w kagańcu
 8. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów rekreacyjnych (basen, plac zabaw, itp.). Zwierzęta mogą natomiast przebywać na tarasie.

10.Ośrodek  przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą,  30 zł za dobę za zwierzę. Opłata jest obowiązkowa.

 • §13

POBIERANIE KAUCJI / PRZYJAZDY MŁODZIEŻOWE:

 

NIE ORGANIZUJEMY WIECZORÓW PANIEŃSKICH I KAWALERSKICH.

 

Goście przebywający w domkach i apartamentach proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Z uwagi na spokojny odpoczynek  i adresowanie naszej oferty głownie do rodzin z dziećmi w przypadku samodzielnych grup młodzieżowych na okres trwania pobytu, za każdy wynajęty obiekt zostanie pobrana kaucja w wysokości:

– od 500 – 1000 zł w miesiącach od czerwca do września

– 300 zł w miesiącach październik – maj

Kaucja pobierana jest w dniu zakwaterowania. 

Wszelkie organizowanie głośnych imprez jest stanowczo zakazane.

 

 • §14

 

 1. W przypadku odmiennych regulacji wynikających z umowy zawartej z Gościem pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem ma treść umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa. Ze swej strony jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych Gości, aby wypoczynek upływał w miłej i przyjemnej atmosferze.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA GOŚCI Domki i Apartamenty ‘’Cztery Pory Roku” dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO Informujemy, iż nadrzędnym celem klauzuli oraz działań informacyjnych Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony danych Naszych Klientów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, informujemy, iż : Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:  Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Berta”,  ul. Św. A. Świerada 2, 32-860 Czchów NIP 8961024319; REGON 120473323 Kontakt z Administratorem jest możliwy – za pośrednictwem poczty elektronicznej mail: biuro@booking-weekend.pl – telefonicznie pod numerem: 88 000 6666 – pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Berta”,  ul. Św. A. Świerada 2, 32-860 Czchów.  Jednocześnie informujemy, że nie mamy obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony danych osobowych. Pozyskanie danych osobowych: Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: realizacji zawartej z nami umowy w szczególności: w celu wypełnienia Formularza Rezerwacyjnego, Karty Rejestracyjnej lub formularza dot. udzielonych zgód; wystawienia niezbędnych dokumentów dot. skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych; obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową; obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, w tym w celach podatkowych i rachunkowych; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie oraz rejestrowanie, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą; prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów; podtrzymania relacji z Klientem; prowadzenia analiz statystycznych; zapewnienia obsługi płatniczej; archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym statystycznych; zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia w okresie epidemii lub stanu epidemicznego, w szczególności COVID-19, przetwarzania wizerunku Zakres danych Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów Zakres danych przetwarzanych przez Administratora w celu utrwalenia wizerunku w postaci zdjęć lub materiałów audio-wizualnych: sylwetka/postać Zakres danych przetwarzanych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia w okresie epidemii lub stanu epidemicznego, w szczególności COVID-19: stan zdrowia; przebycie lub objawy COVID-19, temperatura ciała, imię nazwisko, adres zamieszkania Zakres danych przetwarzanych w pozostałych przypadkach: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 1. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego 2. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z 3. dla celów zawarcia i realizacji umowy – art.6 ust.1 lit. b RODO 4. zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów, podtrzymania relacji z Klientem, publikacji wizerunku – na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO 5. zgoda w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia w okresie epidemii lub stanu epidemicznego, w szczególności COVID-19 – na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH Odbiorcami danych, oprócz nas mogą być podmioty z następujących kategorii: · współpracujący z nami doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych; · nabywcy wierzytelności; · podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe); · biura informacji gospodarczej; · podmioty świadczące usługi: – informatyczne oraz nowych technologii; – płatnicze; – księgowo- finansowe; – audytorskie i kontrolne; – windykacyjne; – drukarskie; – niszczenia dokumentów; – pocztowe oraz kurierskie; 1 – firmy obsługujące instalację monitoringu wizyjnego PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH a) celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia; b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu – w przypadku konsumentów nie dłużej niż 6 lat, a w przypadku przedsiębiorców nie dłużej niż 3 lata; c) celem wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa d) celem wykonywania monitoringu wizyjnego – nadpisywanie co około 10 dni w zależności od natężenia ruchu na Ośrodku, chyba że nagranie zostało zabezpieczone dla celów dowodowych, to wówczas okres ten ulega przedłużeniu do czasu aż nagranie stanowi dowód w sprawie e) celem działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów, podtrzymania relacji z Klientem, czy publikacji wizerunku – okres trwania kampanii reklamowej/ marketingowej/ promocyjnej/ wizerunkowej, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej f) celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia w okresie epidemii lub stanu epidemicznego, w szczególności COVID-19 – na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO – do czasu przedawnienia roszczeń cywilnych oraz czynów na gruncie prawa karnego ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH Żadne dane, w szczególności dane przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA · prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia; · prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane. Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z nami. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO PRAWO SPRZECIWU Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: „Do Administratora Danych”: • przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail. • przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. Z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 2 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych w tych celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z nami (ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z oferowanych przez nas usług). Jeśli chodzi o podanie danych przetwarzanych na podstawie pkt. 4 to ich podanie jest również dobrowolne, a brak ich podania nie wpływa na możliwość zawarcia lub wykonania umowy. Natomiast w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 5, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych w tym celu, jest również dobrowolne, jednak jest niezbędne realizacji umowy z naszej strony (ich nie podanie będzie uniemożliwiało skorzystanie z oferowanych przez nas usług nie z naszej winy). Informujemy również, że : Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno