+48 88 000 6666 biuro@booking-weekend.pl

Regulamin

Regulamin kompleksu wypoczynkowego  CZTERY PORY ROKU.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka w Czchowie 32-860, ul. Sądecka 20 i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie potwierdzenia jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka w Czchowie 32-860, ul. Sądecka 20.
Regulamin dostępny jest do wglądu na ścianie w recepcji, a także możliwy do otrzymania w recepcji oraz pobrania ze strony www.domki.czchow.pl
Opiekunem Gościa jest recepcja, tel. +48 880 006 666

§2 DOBA HOTELOWA

Domek hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
Doba hotelowa w domkach trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując domek przyjmuje się, ze domek został wynajęty na jedną dobę hotelową.
Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu domku. Opiekun ośrodka uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu Gościa w miarę dostępności domków.
Opiekun zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w domku, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:
– Przedłużenie doby hotelowej do godz. 13.00 podlega opłacie 30 zł

– Przedłużenie doby hotelowej do godz. 16.00 podlega opłacie 50 zł,

– Przedłużenie doby hotelowej do godz. 20.00 podlega opłacie 100 zł;

– Przedłużenie doby hotelowej po godz. 20.00 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

Zatrzymanie domku po godz. 10.00 jest traktowane jako przedłużenie doby hotelowej do godz. 13.00 podlega opłacie 30 zł.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% pobytu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie potwierdzenia.
Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do Ośrodka (z góry).
Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby nie zameldowane w Domku mogą przebywać gościnnie w domku hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00
Opiekun może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Ośrodka lub Gości, szkodny na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Opiekuna Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
W przypadku odwołania rezerwacji domku w terminie późniejszym niż na 30 dni przed dniem planowanego przyjazdu Ośrodek obciąży Gościa opłatą w wysokości 30% pozostałej kwoty do zapłaty (kwota pozostała do zapłaty po odjęciu wpłaconego zadatku od kwoty całkowitej ). Jednocześnie Ośrodek nie zwraca wpłaconego wcześniej zadatku za pobyt. Niepojawienie się gościa w ośrodku (bez uprzedniego poinformowania w recepcji) do godziny 22.00 w pierwszym dniu rozpoczynającym pobyt oznacza rezygnację z pobytu i anulowanie rezerwacji, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Ośrodek nie zwraca opłaty za daną oraz pozostałe doby hotelowe.
Przebywanie osób nie zameldowanych w domku po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby następuje według cennika, tj 40 zł brutto za osobę.
Do umowy pomiędzy najemcą domku a wynajmującym dochodzi w momencie wpłaty zadatku przez najemcę.

§ 4. USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
– Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

– Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Na terenie Ośrodka dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z winy jego lub osób odwiedzających go lub osób odwiedzających te ostatnie. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
W przypadku nieuregulowanie należności za powstałe uszkodzenia lub zniszczenia mienia Ośrodka lub Gości, szkodny na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Opiekuna Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.

3.1. W przypadku zgłoszenia wystąpienia szkody w dniu wyjazdu gościa, oraz braku możliwości jej naprawy przed godz. 16.00 Ośrodek obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową osób przybywających do domku w dniu wyjazdu gościa.

3.2 O możliwości naprawy wyrządzonej szkody przez gościa oraz terminie jej wykonania decyduje opiekun ośrodka.

Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
Za zgubienie klucza do drzwi wejściowych w domku hotelowym pobierana jest opłata 50 zł.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żyjących zwierząt.

§ 7 CISZA NOCNA

W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

§ 8 REKLAMACJE

Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

W domkach hotelowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
Gość nie będzie powodować, a Ośrodek nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Ośrodka, wydostawanie się nie przyjemnych zapachów z domku, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości.
Poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w domkach jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
W domkach hotelowych zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a właścicielem domku hotelowego jest sąd właściwy dla siedziby firmy Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Berta” w Czchowie.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno